a
d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Algemene voorwaarden

Versie 2023-04 – Download PDF

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Crisp Communications, de eenmanszaak, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77457862 gevestigd te (1662 BA) De Weere, De Hooge Weere 29;

b. Opdrachtgever: de rechtspersoon zijnde niet een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, aan wie Opdrachtnemer de aanbieding of opdrachtbevestiging heeft gericht, of die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, welke tot stand is gekomen conform artikel 3 van de onderhavige algemene voorwaarden, waarbij Opdrachtnemer optreedt als leverancier van zaken en diensten;

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Crisp Communications en een Opdrachtgever waarop Crisp Communications deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Crisp Communications, voor de uitvoering waarvan door Crisp Communications derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Crisp Communications uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Crisp Communications en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5. Deze algemene voorwaarden en rechtsbetrekkingen tussen partijen blijven van kracht wanneer een der partijen van naam en/of rechtsvorm verandert.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Crisp Communications, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2. Offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen termijn. Indien er geen termijn is opgenomen, is de offerte geldig tot 7 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.3. De offertes van Crisp Communications zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.

3.4. De aanbiedingen en offertes van Crisp Communications, in welke vorm dan ook, bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden Crisp Communications

3.5. Overeenkomsten komen tot stand doordat Crisp Communications de door de Opdrachtgever geplaatste bestelling aanvaardt door middel van een mondelinge, elektronische of schriftelijke bevestiging, dan wel op het moment dat Crisp Communications tot de uitvoering van een opdracht overgaat.

3.6. Crisp Communications behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

3.7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Crisp Communications daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Crisp Communications anders aangeeft.

3.8. Als Opdrachtgever de offerte niet accepteert, dan mag Crisp Communications de kosten voor het opstellen van de offerte in rekening brengen. Dit mag alleen als Opdrachtgever bij of voor het aanvragen van de offerte aantoonbaar is gewezen op (de hoogte van de) kosten. Het intellectueel eigendom blijft bij Crisp Communications.

4. Levering / Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Crisp Communications neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid conform de eisen van goed vakmanschap. Gezien de aard van de diensten kan Crisp Communications echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.

4.2. De overeenkomst tussen Crisp Communications en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.3. Crisp Communications levert de zaken en diensten op het tijdstip en de locatie bij overeenkomst bepaald.

4.4. Crisp Communications levert de zaken en diensten binnen reguliere kantooruren, te weten maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur met uitzondering van Nederlandse feestdagen, tenzij anders door partijen is overeengekomen.

4.5. Opgegeven termijnen dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.6. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Crisp Communications het recht bepaalde werkzaamheden, diensten of zaken geheel of gedeeltelijk te laten leveren of te laten verrichten door derden.

4.7. Het is Crisp Communications toegestaan om verkochte zaken in gedeelten af te leveren of bepaalde werkzaamheden in gedeelten te verrichten. Indien Crisp Communications dit doet, kan Crisp Communications de uitvoering van de navolgende onderdelen opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Tarieven

5.1. Crisp Communications brengt zijn werkzaamheden in rekening op basis van het aantal gewerkte uren per periode en het (uur)tarief zoals in de offerte is vermeld, tenzij nadrukkelijk schriftelijk een vaste prijs voor de opdracht overeen is gekomen.

5.2. Op nadrukkelijk verzoek van Opdrachtgever levert Crisp Communications zaken en diensten buiten de reguliere kantooruren voor 150% van het afgesproken uurtarief, tenzij vooraf door partijen anders is overeengekomen.

5.3. De door Crisp Communications opgegeven en/of overeengekomen prijzen (genoteerd in Euro’s) zijn exclusief verblijfkosten, omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, tenzij vooraf anders door partijen is overeengekomen.

5.4. De verzendkosten van te leveren zaken zijn exclusief, tenzij vooraf anders door partijen is overeengekomen.

5.5. De Opdrachtgever kan in geen geval rechten ontlenen aan tarieven die in het verleden voor eenzelfde of een vergelijkbare overeenkomst zijn geoffreerd.

5.6. Crisp Communications is gerechtigd onkosten en onvoorziene kostenverhogingen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door te berekenen aan Opdrachtgever, ook indien een vaste prijs is overeengekomen. Hieronder wordt ook, doch niet uitsluitend verstaan gebruik van bijzondere software, vergoeding voor licenties of kosten voor het inschakelen van derden. De Opdrachtgever wordt voor zover mogelijk hierover vooraf schriftelijk in kennis gesteld.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Crisp Communications heeft het recht om aan Opdrachtgever een aanbetaling van 50% te vragen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal Crisp Communications met de werkzaamheden aanvangen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. Facturering kan plaatsvinden na afloop van de opdracht, per periode en/of na deeloplevering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3. Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Verrekening met vorderingen die Opdrachtgever op Crisp Communications stelt te hebben, is uitgesloten.

6.4. Eventuele vragen over – of bezwaren tegen – een factuur van Crisp Communications moeten binnen 14 dagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht, schriftelijk en gemotiveerd aan Crisp Communications kenbaar worden gemaakt. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.

6.5. Indien er sprake is van facturering per periode of deeloplevering, kan Crisp Communications de uitvoering van de navolgende onderdelen van de overeenkomst opschorten tot de openstaande factuur volledig door Opdrachtgever is voldaan.

6.6. Bij niet-tijdige betaling verkeert Opdrachtgever direct in verzuim en is Crisp Communications gerechtigd buitengerechtelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen ter hoogte van een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, met een minimum van € 150,-.

Ook is Opdrachtgever bij niet-tijdige betaling contractuele rente verschuldigd over het te incasseren bedrag ter hoogte van 5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt.

6.7. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn betalingsverplichting, voortvloeiend uit de overeenkomst en daarmee samenhangende rechtshandelingen, om welke reden dan ook op te schorten.

7. Medewerking van de Opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever zal zich naar beste vermogen inspannen om alle medewerking te verlenen en zal Crisp Communications steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

7.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Crisp Communications verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

7.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 7.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 7.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

7.4. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Crisp Communications gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Crisp Communications daardoor direct of indirect ontstaan.

8. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

8.1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8.2. Indien er tussentijdse wijzigingen in de opdracht ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, het niet tijdig ter beschikking stellen van documenten, gegevens of medewerkers, zal Crisp Communications de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen in de opdracht, als de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

9. Inschakelen van derden

9.1. Crisp Communications is gerechtigd om voor de uitvoering van haar in een Overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken van derden. Crisp Communications mag dit doen op eigen initiatief en zonder toestemming van de Opdrachtgever.

9.2. Crisp Communications zal bij de inschakeling van derden op eigen initiatief, volledig verantwoordelijk blijven voor de correcte uitvoering van haar in de Overeenkomst neergelegde verplichtingen.

9.3. De met inschakeling van derden door Crisp Communications gepaard gaande meerkosten komen voor rekening van Opdrachtgever. Crisp Communications zal Opdrachtgever van tevoren op de hoogte brengen over de hoogte van de meerkosten.

9.4. In geval Opdrachtgever Crisp Communications expliciet verzoekt om gebruik te maken van derden en Crisp Communications daarmee schriftelijk instemt, zal Crisp Communications hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Echter, Crisp Communications zal niet aansprakelijk zijn voor de nakoming door de betreffende derden. Opdrachtgever zal uit eigen naam een overeenkomst aangaan met bedoelde derden.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door Crisp Communications geleverde producten blijven eigendom van Crisp Communications tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen die Crisp Communications op het moment van levering, uit welke hoofde ook, en met inbegrip van rente en kosten, nog op de Opdrachtgever mocht hebben.

10.2. Alle door Crisp Communications geleverde producten mogen niet worden doorverkocht.

11. Modellen, monsters, voorbeelden, concepten

11.1. Indien door Crisp Communications modellen, monsters, voorbeelden, afbeeldingen of andere gegevens worden getoond of verstrekt, dan gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding en daaraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De hoedanigheden van de te leveren zaken of diensten kunnen aldus van het getoonde afwijken, tenzij door Crisp Communications uitdrukkelijk en schriftelijk is gemeld dat er wordt geleverd conform het getoonde.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Crisp Communications zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem geleverde diensten, producten (waaronder ook documentatie) voor.

12.2. Alle door Crisp Communications verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, werkwijzen en andere geestesproducten van Crisp Communications, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder specifieke voorafgaande toestemming van Crisp Communications worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, op welke wijze dan ook.

12.3. Crisp Communications behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en vervaardigde werken voor andere doeleinden te gebruiken zoals doch niet uitsluitend het opnemen in portfolio, openbaar maken op de website, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Garantie

13.1. Crisp Communications garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken alsmede dat zij zich zal inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid, deskundigheid en met inachtneming van de vereiste certificeringen, uit te voeren. Daarbij is het van groot belang dat de Opdrachtgever alle klantinstructies van Crisp Communications opvolgt, bij gebreke waarvan iedere aanspraak of garantie komt te vervallen.

13.2. Indien de Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat door Crisp Communications geleverde zaken als gevolg van enig voorval schadelijke invloeden kan hebben, dient de Opdrachtgever Crisp Communications onverwijld, in ieder geval binnen 24 uur, schriftelijk in kennis te stellen, op straffe van verval van alle rechten en aanspraken.

14. Klachten

14.1. De Opdrachtgever is gehouden geleverde zaken of diensten direct te keuren en vast te stellen of deze conform de overeenkomst zijn geleverd of uitgevoerd. Klachten met betrekking tot geleverde zaken en/of diensten moeten volledig en duidelijk omschreven binnen uiterlijk 3 dagen na levering worden ingediend bij Crisp Communications of binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever de gebreken redelijkerwijs heeft kunnen constateren, op straffe van verval van recht.

14.2. De Opdrachtgever dient Crisp Communications in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

14.3. Tenzij de Opdrachtgever bewijst dat zij de door Crisp Communications verstrekte instructies heeft opgevolgd, zal een klacht die mede veroorzaakt kan zijn door het niet naleven van de verstrekte instructies, niet in behandeling worden genomen. Ditzelfde geldt wanneer de Opdrachtgever mogelijk niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen op grond van artikel 13.1, 7.1 en 7.2. De bewijslast in deze rust steeds bij de Opdrachtgever.

14.4. Crisp Communications staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de Crisp Communications kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel door partijen is overeengekomen.

14.5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de daarmee gepaarde kosten, zoals onderzoekskosten voor rekening van de Opdrachtgever.

14.6. Alle vorderingen en/of aanspraken op Crisp Communications, uit welke hoofde dan ook, vervallen binnen 3 maanden nadat deze zijn ontstaan.

15. Overmacht

15.1. In het geval van overmacht aan de zijde van Crisp Communications worden alle verplichtingen van Crisp Communications, jegens de Opdrachtgever, voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst en andere rechtshandelingen, opgeschort.

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van Crisp Communications onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat Crisp Communications niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij Crisp Communications of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan Crisp Communications dan wel externe partijen waarvan Crisp Communications afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.

15.3. Voor zover Crisp Communications ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Crisp Communications gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15.4. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, met dien verstande, dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog is nagekomen.

16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1. Crisp Communications heeft een inspanningsverplichting. Crisp Communications voert een opdracht naar beste vermogen en inzicht uit. Crisp Communications kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

16.2. Crisp Communications is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Crisp Communications.

16.3. De aansprakelijkheid van Crisp Communications is beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden directe schade tot ten hoogste het bedrag van de gesloten overeenkomst tussen Crisp Communications en Opdrachtgever. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan 6 (zes) maanden, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 (zes) maanden, teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling.

16.4. De maximaal te vergoeden schade zal bovendien nooit meer bedragen dan het door de verzekeraar van Crisp Communications maximaal uit te keren bedrag.

16.5. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Crisp Communications te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Crisp Communications wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

16.6. Iedere aansprakelijkheid van Crisp Communications voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

16.7. Opdrachtgever zal Crisp Communications vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht.

16.8. Crisp Communications zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

16.9. Indien Crisp Communications een derde partij inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst van een Opdrachtgever, wordt Crisp Communications door deze derde partij (opdrachtnemer) gevrijwaard en volledig schadeloosgesteld voor eventuele aanspraken van derden, waaronder doch niet uitsluitend, Opdrachtgever. Een voorbeeld hiervoor betreft een aanspraak verband houdend met artikel 6:171 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad). Crisp Communications is richting Opdrachtgever of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door Crisp Communications ingeschakelde derde.

17. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

17.1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd, kan door geen van de partijen tussentijds worden opgezegd.

17.2. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd.

17.3. De voor partijen geldende opzegtermijn bedraagt minimaal 1 kalendermaand.

17.4. De opzegging dient te allen tijde schriftelijk te worden gedaan.

17.5. Per overeenkomst kan worden afgesproken wanneer en tegen welke voorwaarden deze verlengd wordt.

17.6. Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden en/of zaken die reeds zijn voorbereid, besteld en/of verricht zijn, op basis van het afgesproken tarief bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

17.7. Crisp Communications is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Crisp Communications ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Crisp Communications kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

17.8. Voorts is Crisp Communications bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Crisp Communications kan worden gevergd.

17.9. Indien Crisp Communications tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

17.10. Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal geschieden, kan Crisp Communications de uitvoering van die onderdelen tot een volgende fase opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

17.11. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Crisp Communications gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan.

17.12. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Crisp Communications gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

17.13. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Crisp Communications vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Crisp Communications op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

18. Geheimhouding

18.1. Crisp Communications en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, waaronder maar niet limitatief technische gegevens, commerciële, financiële en juridische informatie.

19. Slotbepalingen

19.1. Op alle rechtsbetrekkingen met Crisp Communications is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

19.2. Op internationale contracten is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitdrukkelijk uitgesloten.

19.3. Geschillen tussen Crisp Communications en de Opdrachtgever, voortvloeiend uit de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, het arrondissement Amsterdam.

19.4. Crisp Communications is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden zal telkens schriftelijk of elektronisch aan de Opdrachtgever worden toegezonden.